قادسيون اهل سنت ايران - Qadesiyoon of Iran

Sunnah Iranian Media Brigade - The Voice of Ahl as-Sunnah of Iran - رَصدٌ لأخبَار المُجَاهدِين وَ تَحرِيضٌ للمُؤمِنين Observing the news of the Sunnah Iranian mujahedeen and mobarezeen and instigating the mo'meneen - لا تنسونا من صالح دعائكم Don't forget us in your prayers.

7.22.2008

جنگ و جها داز دیدگاه اسلام

یکی ازموضوعاتی که ذهن بسیاری ازجهانیان رانسبت به اسلام مشغول کرده است دیدگاه اسلام نسبت به کلمه جهادوجنگ است وغرب این دیدگاه راعنوان می کند که اگربتوانیم دوامرراازاسلام حذف کنیم یکی دیدگاه سیاسی ودیگری جنگ ماهیچ مشکلی بااسلام نداریم راه تبلیغ ودینداری اسلام بازاست وگرنه اسلام قابل تحمل نخواهدبودودینی غیرخدایی وبرخلاف حقوق بشراست درگزینه اول مابه ترسیم نظامی سیاسی ازاسلام دادیم که فراترازدمکراسی بشری بودنمی خواهیم دراین قسمت صحبتی داشته باشیم می خواهیم دیدگاه اسلام نسبت به جنگ وجهادبیان داشته باشیم

درحال حاضردرجهان اسلام سه نظریه ودیدگاه نسبت به جهادوجنگ بیان می گردد1- جنگیدن با غیرمسلمانان تاآنهارابه زورمسلمان کنندواگرهم نتوانندبابه زیرسلطه آوردن آنهاوگرفتن جزیه ازآنها 2- حالت تدافعی 3- جنگیدن برای دفاع ازمستضعفین

مسلمانان هیچگاه نگفته اندمابادیدگاه وروحیه کشورگشایی وظلم وستم به دیگران این کاررامی خواهیم انجام بدهیم ومعمولاکشورهای تحت سلطه آنهابرخلاف کشورهای غرب ازطیف یکسان حکومت داری برخورداربوده است وهیچ گاه جامعه وملت های دیگرکه ازجامعه آنهانبوده است رابه استثمارنکشیده انداین براحتی بامراجعه به تاریخ قابل اثبات است برعکس غرب که تاریخ ننگینی ازاین موضوع داردوبه جای اینکه درنقدگذشته خودبکوشدکه هنوزآن دیدگاههاونگرشهاهم باتزویروحیله گری درجهان اعمال می کنندنقدبرجهان اسلام می گیرندوچه خوش بودکه همانگونه که غربیان شرق شناسی ومستشرقان دارندماهم دراین زمینه انسانهایی داشتیم که درموردغرب بیان داشتند؟

کلمه جهادمتاسفانه موردظلم قرارگرفته است وازمعنی اصلی خوددورافتاده است این کلمه وسیع ترازآن است که درجنگ خلاصه شودمانمی توانیم ازواژه های قرآنی به نگاه درست برسیم مگراینکه به خودقرآن مراجعه کنیم:

سوره بقره آیه218 ،آل عمران آیه 142،سوره نساء آیه 95،سوره مائده آیات 35و53و54،سوره انعام آیه 109،سوره انفال آیات 72و74و75،سوره توبه آیات16و19و20و24و41و44و73و79و81و86و88،سورن نحل آیات38و110،سوره حج آیه78،سوره نورآیه53،سوره فرقان آیه52،سوره عنکبوت آیات6و8و69،سوره لقمان آیه15،سوره فاطرآیه42،سوره محمدآیه31،سوره حجرات آیه15،سوره ممتحنه آیه1،سوره صف آیه11،سوره تحریم آیه9.

درواقع باکنارهم قراردادن تمامی آیات جهادرادرجنگ خلاصه کردن ارائه نگاهی غلط ازاین واژه است بلکه این کلمه به معنی تلاش وکوشش انسان برای رسیدن به هدفش می باشدکه درراه رسیدن به این هدف امکان داردمتحمل ضررهاوزیان هایی شودونیازمندتحمل وصبروفداکاری داردبرای همین این کلمه وسیعی است که برای رسیدن به هدف هرنوع تلاش وکوششی راشامل می شودکه یکی ازآنهاجنگ است برای همین درملازم آن کلماتی همچون هجرت یاصبریافداکردن مال وجان و...عنوان می شودواینکه ازدست دادن جان راتنهانمی توان درجنگ خلاصه کردبلکه زجرهاوزندان شدنهاو...راهم شامل می شود.درکل دربعضی ازآیات اینگونه نگاه می دهدکه جهادیک دستوری دینی است که غیرمسلمانان راباارائه نمونه برترواقناع کردن به اسلام واردمی کندواین نیازمندجهدوتلاش وکوشش ودربعضی مواردازجان ومال گذاشتن داردمثل عنکبوت8و69- فرقان52-حجرات15-توبه41

اماببینیم زمانیکه ازجنگ صحبت می کندازچه واژه ای استفاده می کند

ودرراه خدابجنگیدباکسانی که باشمامی جنگندوتجاوزوتعدی نکنیدزیراخداوندتجاوزگران رادوست نداردوهرجاآنان رادریافتیدایشان رابکشیدوآنان راکه شماراازآنجابیرون کرده اندبیرون سازیدوفتنه ازکشتن بدتراست وباآنان درکنارمسجدالحرام کارزارنکنیدمگرآنگاه که ایشان درآنجاباشمابستیزندپس اگرباشماجنگیدندایشان رابکشیدسزای کافران چنین است(190 و191بقره)

وباآنان پیکارکنیدتافتنه ای باقی نماندودین ازآن خداگرددپس اگردست برداشتندتجاوزکردن جزبرستمکاران روانیست(193بقره)

216و217بقره ،167آل عمران،آیات89تا93نساء،39 انفال،12و13و14توبه

این آیات حالت تدافعی جنگ رابیان می کندجنگی که مسلمانان شروع نکرده اندبلکه دشمنان برای تسلط وتجاوزبه مال وناموس آنهاشروع کرده اند.این وظیفه هرفردی است وچیزی نیست که ازاسلام خرده گرفته شودواگربه این امرتوصیه نکرده بوددرواقع بایدبه اوخرده گرفته می شدکه درمقابل دشمنان خواری وزبونی رابیان کرده است .درجنگ هم حلواپخش نمی کنندکشتن است واگربیانی دراین آیات است دراین جهت است ومن برایم عجیب است که بوسیله بعضی دشمنان اسلام ازاین آیات سودمی برندوبراسلام خرده می گیرندباوجودآنکه درهمین آیات تعدی راازمسلمانان نمی پذیرد.خوب نگاه کردیدزمانیکه می خواهدازجنگ صحبت کندازکلمه قتل استفاده می کندنه جهاد.

امادیگرآیات:

سوره نساءآیات 74و75 و76و77:چرابایددراه خداومردان وزنان وکودکان درمانده وبیچاره ای نجنگیدکه میگویند:پروردگاراماراازاین شهرودیاری که ساکنان آن ستمکارندخارج ساز،وازجانب خودسرپرست وحمایت گری برای ماپدیدآور.

این آیات برای نجات مستضعفین است انسانهایی که ضعیف نگه داشته اندورشدی برای آنهانیست ودست به سوی آسمان هستندتانجاتی برای آنهاحاصل شودپس بااین شرایط مسلمانان بایددردفاع آنان برآیندوآنان راازبردگی نجات دهندواین وظیفه هرانسانی است که بدرخواست کمک انسانهای دیگرپاسخ مثبت بدهدواگرغیراین بودبایدبرآن خرده می گرفت البته این هم زمانی برای یک مسلمان است که زمینه هاوپیش زمینه هابرای اوآماده شده باشدودرحالت قدرت باشدوانسانهای آن جامعه اینچنین باشندنه درزمان حال حاضر.

اماببینیم چه آیاتی باعث شده دیدگاه دیگردراسلام به وجودبیایددیدگاهی بااین نوع نگرش که جهادجنگ وکشتارغیرمسلمانان است تاآنان رامسلمان کنندیاآنهارابه زیرسلطه بیاورندتاجزیه بدهنداین آیات شامل این آیات می شود:

61 آیات5وو12329احزاب،4محمد،16فتح

خوب اگرآیات بدرستی درکنارهم قرارنگیرداین چیزطبیعی است که چنین نگاهی به وجودبیایدامادرواقع باآیات دیگراین نوع نگاه برداشت نمی شودزمانیکه این آیات ذکرشود:

36توبه،39حج،8ممتحنه

این نوع آیات بدرستی مشخص می کننداجازه جنگ به این دلیل به آنهاداده شده بودکه اول دیگران دست به اسلحه بردندچون مسلمانان دچارستم وظلم شدندوروبه نابودی بودندودیگرآیات که مسلمانان راازتجاوزدورمی کندوآنهارامتعهدمی کندکه پایبندعهدوپیمان خودبوده وباکسانیکه باآنان نمی جنگندنجنگنداین نوع نگاهی به وجودنمی آیدامااگرزمانی برای دفاع خودسرزمین دشمن به دست مسلمانان افتاددرآن زمان جزیه می گیرندالبته بحث جزیه وموارددیگربحثی جداست که مربوط به اقتصاداسلامی می شوددرنتیجه نمی توان به آن پرداخت

درهیچکدام ازآیات بحثی از عملیات انتحاری نیست ودرهیچکدام ازآیات خبری ازتجاوزوتعدی نیست ودرهیچ کدام ازآیات عمل دیگری رادرمقابل دیگری قراردادن نیست

هرجامسلمانان دست به سلاح برده انداول دشمن خیانت کرده ودست به سلاح برده وبدنبال تعهداتش نبوده وزیرقول وقرارخودزده وصلح راازبین برده وظلم کرده است یعنی تازمانیکه دشمن سلاح بدست نگیردیک مسلمان دست به سلاح نمی گیرد

اگرصلحی وامنیتی ازبین رودمسلمان برای ایجادآن دست به اسلحه می برد

درواقع مسلمانان برای نجات خودودیگران ازیوغ بردگی دست به اسلحه می برندنه تسلط وکشتاردیگران ،باآنهایی می جنگندکه درفکرنابودکردن انسانهاهستندوبس!

7.21.2008

Video of the Shiraz bombing 2008 by Qadesiyoon Media Brigade

Bombing of one of the Rafidah Shia Husseyniyah Temples in Shiraz

(Husseyniyah is a Rafidah Shiite places of Shirk, supported and run by the government Revolutionary Guards and Baseej the volunteer based Iranian Shia paramilitary force.

As a retaliatory measure for the several tortures & assassinations of Sunni Iranian youth, scholars & destructions of our Masaajid in general and in particular for the assassination of two innocent Sunni scholars in the city of Iranshahr on April 2008

حرکت جهاد اهل سنت ایران

Carried out by the Jihadi movement of the Sunnah people of Iran
the Jehadi and resistance movement of Ahl as-Sunnah Iran


DOWNLOAD:

HIGH QUALITY: 20,9 MB —> CLICK HERE !

Holocaust of the Rafidis in the land of Fars

Rafidis get slaughtered, soon Insha’ALLAH it is your turn Khamenei, Ahmadinejad and the rest of your ilks.

We will cut them, cut them and cut them, bomb them, bomb them and bomb them until they ask for mercy and the heretic Rafidi satans of Teheran are compelled to give us our rights.

Establishing justice, an eye for an eye and a tooth for a tooth

We will never forget your crimes against the Sunni Iranian people O Rafidhi-Safawi State of Iran !

اللهم انصر ابناء السنة في ايران المجوسيه ووحد صفهم
اللهم عليك بالروافض الملاعین


Source: http://taftaan.blogsky.com/

Qadesiyoon - the Media Brigade of the Sunnah people of Iran

will be updated soon Insha Allah, with informations regarding our activities and aims.